Paginabegin


ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van: Laan Heiloo B.V., gevestigd: De Hoefsmid 35, 1851 PZ te Heiloo, ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 52884880 , hier­na te noemen: "Laan Heiloo B.V.".

Artikel 1: begrippen

1.1       In deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • ‚ÄúOvereenkomst‚ÄĚ: alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door LAAN HEILOO B.V. aangeboden en verkochte producten en/of geleverde diensten.
 • ‚ÄúWederpartij‚ÄĚ: elke wederpartij van LAAN HEILOO B.V. bij bovenbe¬≠doelde Overeenkomst.
 • ‚ÄúProduct‚ÄĚ: de zaak waarop de Overeenkomst be¬≠trekking heeft;¬†
 • ‚ÄúKlacht‚ÄĚ: alle grieven van de Wederpartij ter zake van de hoedanigheid of hoeveelheid van het Product en/of de dienst of de uitvoering van de Overeenkomst.
 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en alle Overeenkomsten van LAAN HEILOO B.V., alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, van welke aard dan ook, tussen LAAN HEILOO B.V. en een Wederpartij.
2.2       Van deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien LAAN HEILOO B.V. dit nadrukkelijk schr­ifte­lijk vermeldt of erkent.
2.3       Toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
 uitdrukkelijk uitgesloten, ook als de Wederpartij zijn algemene voorwaarden (op enig moment) uitdrukkelijk van toepassing verklaart,. 
2.4       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en 
 hulpkrachten van LAAN HEILOO B.V., die bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie LAAN HEILOO B.V. de Overeenkomst geheel of ge­deeltelijk laat uitvoeren.
2.5       De Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze alge­me­ne voorwaarden ook en onvoorwaar­delijk voor alle toekomstige Overeenkomsten en aanbiedin­gen tot Overeen­komsten. Met andere woorden: de Wederpartij aan wie eenmaal deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is verstrekt, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met LAAN HEILOO B.V. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
2.6       De vernietiging of nietigverklaring van een of meerdere bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden worden vernietigd dan wel nietig worden verklaard, zal de situatie waarop onderhavige bepaling betrekking had, niet naar de letter dienen te worden uitgelegd, doch naar de strekking van de bepaling die is vernietigd dan wel nietig is verklaard. 
 

Artikel 3: offertes

3.1       Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van LAAN HEILOO B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst als in artikel 1.1 bedoeld) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk blijkt.
3.2       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, emballage, assurantie en exclusief in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden.
3.3       Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en Overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de Wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd ten hoogste 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid.
3.4       Indien en voor zover LAAN HEILOO B.V. in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een Overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de Wederpartij. In alle andere gevallen komt een Overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van LAAN HEILOO B.V. of door levering door LAAN HEILOO B.V.. In het laatste geval wordt de factuur van LAAN HEILOO B.V. als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van LAAN HEILOO B.V. bindend.
3.5       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro’s. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze tegen­waarde slechts bij benadering gelden. 
3.6       Verhoging van invoerrechten en heffingen (zoals importheffingen), wijziging van de wisselkoers van 
 buitenlandse valuta en maatregelen van Neder­landse of andere overheden kunnen aanleiding geven tot prijs­wijziging.
3.7       De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de geldende prijs van grondstoffen ten tijde van afsluiting van de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft LAAN HEILOO B.V. ingeval van wijziging van de prijs van de benodigde grondstoffen in de periode gelegen tussen het aangaan van de Overeenkomst en de levering van het Product, het recht om de wijzigingen te verrekenen in de overeengekomen contractprijs. Indien als gevolg van stijging van de grondstofprijs de contractsprijs met meer dan 10% stijgt dan heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden. 
 

Artikel 4: levering

4.1 ¬† ¬† ¬† Voor leveringen met een waarde minder dan ‚ā¨ 395,- geldt een toeslag voor de transportkosten. Bestellingen vanaf ‚ā¨ 395,- worden gratis bezorgd op het Nederlandse vaste land. Voor leveringen naar de Waddeneilanden of het buitenland geldt een toeslag voor transportkosten. Levering wordt¬†
 geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren Producten zijn aangeboden op de 
 locatie van de Wederpartij dan wel op een andere overeengekomen locatie. Indien van voorstaande wordt afgeweken heeft LAAN HEILOO B.V. het recht om de daarmee samenhangende additionele kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. 
4.2       Levering kan in gedeelten plaatsvinden.
4.3       De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbe­vestiging 
 gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop de 
 Wederpartij LAAN HEILOO B.V. voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de Wederpartij LAAN HEILOO B.V. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen zaken ter beschikking heeft gesteld en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door LAAN HEILOO B.V. is ontvangen. 
4.4       De levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn en overschrijding kan derhalve niet tot ontbinding van de Overeenkomst leiden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5       Indien LAAN HEILOO B.V. door overmacht niet in staat is binnen de lever­tijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft LAAN HEILOO B.V. het recht om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de Wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geleverd kan worden, een en ander zonder dat LAAN HEILOO B.V. gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
4.6 ¬† ¬† ¬† Van overmacht aan de zijde van LAAN HEILOO B.V. is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake, indien LAAN HEILOO B.V. na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar ver¬≠plichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oor¬≠logsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, water¬≠schade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, over¬≠stroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in‚ÄĎ en uitvoerbe¬≠lemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machine¬≠rie√ęn, niet functioneren van computerapparatuur of- programmatuur, arbeidsongeschiktheid, pandemie, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van LAAN HEILOO B.V. als bij derden, van wie LAAN HEILOO B.V. de benodigde materia¬≠len of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrek¬≠ken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van LAAN HEILOO B.V. ontstaan.
4.7       De Wederpartij is in ieder geval gehouden de door hem aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan LAAN HEILOO B.V. te betalen.
4.8       LAAN HEILOO B.V. heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te doen verrichten.
 

Artikel 5: opslag

5.1       Indien het aan de Wederpartij te wijten is dat door hem gekoch­te/bestelde Producten niet worden 
 opgehaald dan wel niet kunnen worden afgele­verd zal LAAN HEILOO B.V. deze Producten voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. Alle met het niet ophalen dan wel niet kunnen afleveren van de Producten samenhangende kosten komen voor rekening van de Wederpartij.       
5.2       Indien de Wederpartij zulks wenst kan LAAN HEILOO B.V. aan hem verkochte of door hem bestelde Producten in het magazijn van LAAN HEILOO B.V. opslaan. Wederpartij kan over deze artikelen op afroep beschikken terwijl facturering plaatsvindt aan de hand van hetgeen door de Wederpartij is afgenomen. Indien de Wederpartij van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal een afzonderlijke afroepovereenkomst met de Wederpartij gesloten worden. LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd alle eventuele kosten gemoeid met het in dit artikellid bepaalde, ook bij het ontbreken van de afroepovereenkomst, door te berekenen.      
 

Artikel 6: klachten

6.1       De Wederpartij is verplicht om de afgenomen Producten onmiddellijk na inontvangstneming door 
 hemzelf of door een in opdracht van Wederpartij handelende derde nauwkeurig te doen inspecteren. Eventuele Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend, een beschrijving van de grieven bevatten en binnen acht dagen na levering in het bezit van LAAN HEILOO B.V. zijn, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op de Wederpartij rust, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak van de 
 Wederpartij jegens LAAN HEILOO B.V.
6.2       Betreft de Klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de Klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek door de Wederpartij is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, echter nimmer later dan twee maanden na de factuur­datum. Op deze 
 regeling kan door de Wederpartij geen beroep worden gedaan indien hij het gebrek door een 
 eenvoudige steekproef binnen acht dagen na levering had kunnen constate­ren.
6.3       Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Dit geldt met name ten aanzien van Klachten betreffende de versheid van door LAAN HEILOO B.V. geleverde Producten, die voor bederf vatbaar zijn.
6.4       Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor Klachten opleveren.
6.5       Klachten geven aan de Wederpartij niet het recht tot opschor­ting van betalingsverplichtin­gen of andere jegens LAAN HEILOO B.V. bestaande verplichtin­gen.
6.6       De Wederpartij kan op een Klacht geen beroep doen, indien hij LAAN HEILOO B.V. niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de Klacht gerechtvaardigd is. 
6.7       Indien de Klacht een deel van de geleverde Producten betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde Producten, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.
6.8       Indien een Klacht ten aanzien van een geleverd Product gerechtvaardigd is, zal LAAN HEILOO B.V. tot niet meer gehouden zijn dan het voor haar rekening vervangen van het afgekeurde Product, dan wel (naar keuze van LAAN HEILOO B.V.) het crediteren van de Wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de Wederpartij verschuldigde prijs van het afgekeurde Product. 
6.9       Na constatering van een tekortkoming aan een Product is de Wederpartij verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking of 
 verwerking daaronder uitdrukkelijk begrepen. 
6.10     Producten waaromtrent terecht is of wordt geklaagd mogen aan LAAN HEILOO B.V. slechts worden geretourneerd na schriftelijke instemming van LAAN HEILOO B.V. en slechts worden vernietigd op schriftelijk verzoek van LAAN HEILOO B.V.. 
6.11     Klachten worden, naast de hierboven genoemde gevallen, niet gehonoreerd, indien:
 • de Producten door of namens de Wederpartij ondeugdelijk of in strijd met door of namens LAAN HEILOO B.V. gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
 • de Wederpartij enige uit de Overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen jegens LAAN HEILOO B.V. niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.¬†
 

Artikel 7: garantie

7.1       LAAN HEILOO B.V. garandeert gedurende de houdbaarheidstermijn welke op een specifiek Product van toepassing is, de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten, mits in geval van een gebrek aan het Product de Klacht daaromtrent schriftelijk en gemotiveerd aan LAAN HEILOO B.V. kenbaar wordt gemaakt op de wijze als in artikel 6 is bepaald en mits alle instructies van LAAN HEILOO B.V. met betrekking tot het gebruik van die Producten juist, tijdig en volledig zijn opgevolgd.
7.2       Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig ge­bruik (bijvoorbeeld het niet op de 
 voorgeschreven wijze opslaan en bewaren van geleverde Producten), door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor het geleverde Product bedoeld is, vallen niet onder de garantie.
7.3       Indien een door LAAN HEILOO B.V. geleverd Product binnen de houdbaarheidstermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht LAAN HEILOO B.V. zich het Product gratis door een nieuw gelijksoortig Product te vervangen dan wel het ter zake van het geleverde Product aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. LAAN HEILOO B.V. zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan het geleverde Product, anders dan aan het geleverde Product zelf.
7.4       Indien LAAN HEILOO B.V. het geleverde Product niet zelf heeft vervaardigd, geeft LAAN HEILOO B.V. in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van het geleverde Product aan LAAN HEILOO B.V. heeft verstrekt.
 

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1       De aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde Producten en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 6 en artikel 7 omschreven verplichtingen.
8.2 ¬† ¬† ¬†¬†LAAN HEILOO B.V. is nimmer gehouden tot betaling van een verdergaande schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van LAAN HEILOO B.V., is toegebracht. LAAN HEILOO B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateri√ęle schade, zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill. Onder indirecte schade wordt tevens begrepen schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van claims van derden als gevolg van door hen geleden indirecte schade in verband met door LAAN HEILOO B.V. (indirect) geleverde Producten en/of diensten.¬†
8.3       De aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. voor de vergoeding van door de Wederpartij geleden schade is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of verrichte diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade is gedekt door de verzekering van LAAN HEILOO B.V., zal de aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.4       LAAN HEILOO B.V. is niet gehouden schade te vergoeden:
 • die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van LAAN HEILOO B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst is betrokken en de Wederpartij aantoont dat LAAN HEILOO B.V. bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;¬†
 • die is ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens LAAN HEILOO B.V. verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van het geleverde Product.
8.5       Iedere vordering jegens LAAN HEILOO B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
8.6       De Wederpartij vrijwaart LAAN HEILOO B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen LAAN HEILOO B.V. en  Wederpartij gesloten Overeenkomst en de op grond daarvan geleverde Producten en/of diensten.
8.7       LAAN HEILOO B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van LAAN HEILOO B.V. om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 9: test productie

9.1       Indien is overeengekomen dat een door LAAN HEILOO B.V. of derden namens Laan Heiloo B.V. ontwikkeld of te ontwikkelen product eerst in een test productie zal worden geproduceerd, aanvaardt LAAN HEILOO B.V. voor de producten van deze test productie geen aansprakelijkheid en geldt geen garantie.
9.2       Indien de Wederpartij de producten van de lijnproef verwerkt in en/of tot een ander product en/of dit product op de markt brengt dan wel doorlevert geschiedt dit voor rekening en risico van die Wederpartij.
 

Artikel 10: betaling

10.1 ¬† ¬† Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen de overeengekomen termijn, of indien geen termijn is overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting ten kantore van LAAN HEILOO B.V. of door overschrij¬≠ving op de op de factuur aangegeven bank‚ÄĎ of postrekening van LAAN HEILOO B.V.. Uitsluitend door de Wederpartij aan LAAN HEILOO B.V. gedane betalingen werken bevrijdend.
10.2     LAAN HEILOO B.V. is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Wederpartij schuldig is te verrekenen met hetgeen de Wederpartij, al dan niet opeisbaar, aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigd is. 
10.3     De Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op. 
10.4     LAAN HEILOO B.V. behoudt zich de eigendom van geleverde Producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclu­sief eventuele rente, incassokosten e.d., betaald en door LAAN HEILOO B.V. geheel ontvangen zijn, ook (voor zover mogelijk) indien de geleverde Produc­ten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt zijn in andere produc­ten.
10.5     Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
10.6     Vanaf dat moment zullen een contractuele rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechte­lijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nako­ming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de 
 Wederpartij zijn, behoudens voor zover LAAN HEILOO B.V. door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.
10.7 ¬† ¬† De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog ver¬≠schuldig¬≠de bedrag belopen, met een minimum van ‚ā¨ 300,00.
10.8     Indien meerdere Wederpartijen in onderlinge samenhang een Overeenkomst met LAAN HEILOO B.V. zijn aangegaan of indien door LAAN HEILOO B.V. in onderlinge samenhang ­aan meer­dere Wederpartijen een aanbieding tot het aangaan van Overeenkomsten is uitgebracht of beves­tigd, zullen al deze Wederpartijen ten opzichte van LAAN HEILOO B.V. hoofdelijk aanspra­ke­lijk zijn voor de betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de levering, waarop de Overeenkomst of aanbieding tot het aangaan van een Overeenkomst betrekking heeft als voor wat betreft latere Overeenkomsten. Dit geldt met name ook indien meerdere Wederpartijen voor gezamenlijke rekening handelen.
10.9     Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is LAAN HEILOO B.V. steeds gerechtigd van de Wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de Overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de Wederpartij. Ingeval de Wederpartij geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek van LAAN HEILOO B.V., verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de Wederpartij in verzuim verkeert, is LAAN HEILOO B.V. gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat LAAN HEILOO B.V. een schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd is. Alle vorderingen van LAAN HEILOO B.V. worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.
 

Artikel 11: retentierecht en opschortingsrecht

11.1     Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde, heeft LAAN HEILOO B.V. het recht aan hem door of namens de Wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamhe­den achter te houden, totdat integrale betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldig­de heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
11.2     In het in 11.1 bedoelde geval, zal LAAN HEILOO B.V. eveneens ge­rech­tigd zijn de uitvoering van de Overeenkomst met de Wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
 

Artikel 12: ontbinding

12.1     Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een 
 schuldsaneringsregeling of onder cura­te­le stelling van de Wederpartij of bij liquidatie van de onder­neming van de Wederpartij, zal LAAN HEILOO B.V. gerechtigd zijn om de Overeen­komst alsmede andere nog onuitgevoerde Overeen­komsten tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Door ontbinding worden alle vorderingen van LAAN HEILOO B.V. tevens ineens en ten volle opeisbaar.
12.2¬† ¬† ¬†LAAN HEILOO B.V. is eveneens gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk naar haar keuze te be√ęindigen of te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier, om welke reden dan ook, wordt be√ęindigd of ontbonden of om andere redenen niet door haar toeleverancier wordt uitgevoerd.¬†
12.3     In geval van ontbinding is LAAN HEILOO B.V. slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs, onder teruggave door de Wederpartij van het reeds geleverde.  

Artikel 13: intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten

13.1 ¬† ¬† Intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten van LAAN HEILOO B.V., zoals auteursrechten, octrooien, merkenrechten, modellenrechten, tekeningen, recepturen, recla¬≠mes, kwekersrechten, alsmede rechten op een handels¬≠naam en andere intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten, blijven exclusief toeko¬≠men aan LAAN HEILOO B.V.
13.2     Indien LAAN HEILOO B.V. aan de Wederpartij het recht verleent van enig recht als hier bedoeld gebruik te maken, zal dit recht strikt be­perkt zijn tot de looptijd van de Overeenkomst. LAAN HEILOO B.V. zal niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding aan de Weder­partij of derden terzake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.
13.3     Tenzij de Wederpartij zelf de receptuur en/of (de wijze van) van samenstelling van het te produceren product aanlevert, kan de Wederpartij nimmer aanspraak maken op de receptuur en/of (de wijze van) samenstelling van het product dat door LAAN HEILOO B.V. is ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd.
13.4 ¬† ¬† Indien een Product op verzoek van de Wederpartij door LAAN HEILOO B.V. wordt geproduceerd onder een eigen door de Wederpartij opgegeven naam: een ‚Äúprivate label‚ÄĚ, dan zullen de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing zijn.
13.5 ¬† ¬† LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd na afloop van de Overeenkomst met de Wederpartij tot het leveren van een Product onder een ‚Äúprivate label‚ÄĚ, het Product onder een door haar te bepalen naam te produceren en op de markt te brengen, zonder dat zij tot enige vergoeding jegens de Wederpartij gehouden zal zijn.
 

Artikel 14: adres

14.1     Facturen, correspondentie en dergelijke van LAAN HEILOO B.V. zullen geacht worden de Wederpartij te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de Wederpartij, dat door de Wederpartij laatstelijk als zodanig aan LAAN HEILOO B.V. is medegedeeld.
 

Artikel 15: geldigheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1     Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
15.2     Tenzij anders bepaald, is op alle Overeenkomsten tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij Nederlands recht van toepassing. 
15.3     Alle geschillen tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter in het arrondissement waar LAAN HEILOO B.V. is gevestigd.  

Artikel 16: wijzigingen

16.1     LAAN HEILOO B.V. is steeds bevoegd deze algemene leverings- en betalingsvoor­waarden eenzijdig te wijzi­gen.
16.2     Wijzigingen zullen voor de Wederpartij slechts verbindend worden, indien LAAN HEILOO B.V. de gewijzigde algemene leverings- en betalingsvoor­waarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophan­del of bij de griffie van een arrondisse­ments­rechtbank, alsmede de Wederpartij van de wijziging van de algemene 
 leverings- en betalingsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagteke­ning van deze 
 kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Wederpartij LAAN HEILOO B.V. schrifte­lijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.
16.3     Indien een Wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijzi­ging van de algemene leverings- en betalingsvoor­waarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en LAAN HEILOO B.V. die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing waren.
 

Artikel 17: geheimhouding en privacy

17.1 ¬† ¬† LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, ten zij ‚Äď en alsdan voor zover ‚Äď verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
17.2     LAAN HEILOO B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Wederpartij als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door personeel, hulpkrachten en/of derden, door wie LAAN HEILOO B.V. de Overeenkomst geheel of ge­deeltelijk laat uitvoeren.
17.3     LAAN HEILOO B.V. behandelt de hem in het kader van de Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.
17.4     LAAN HEILOO B.V. is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zal zij de betrokkenen informeren.
 


ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van: Laan Heiloo B.V., gevestigd: De Hoefsmid 35, 1851 PZ te Heiloo, ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 52884880 , hier­na te noemen: "Laan Heiloo B.V.".

Artikel 1: begrippen

1.1       In deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • ‚ÄúOvereenkomst‚ÄĚ: alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door LAAN HEILOO B.V. aangeboden en verkochte producten en/of geleverde diensten.
 • ‚ÄúWederpartij‚ÄĚ: elke wederpartij van LAAN HEILOO B.V. bij bovenbe¬≠doelde Overeenkomst.
 • ‚ÄúProduct‚ÄĚ: de zaak waarop de Overeenkomst be¬≠trekking heeft;¬†
 • ‚ÄúKlacht‚ÄĚ: alle grieven van de Wederpartij ter zake van de hoedanigheid of hoeveelheid van het Product en/of de dienst of de uitvoering van de Overeenkomst.
 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en alle Overeenkomsten van LAAN HEILOO B.V., alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, van welke aard dan ook, tussen LAAN HEILOO B.V. en een Wederpartij.
2.2       Van deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien LAAN HEILOO B.V. dit nadrukkelijk schr­ifte­lijk vermeldt of erkent.
2.3       Toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
 uitdrukkelijk uitgesloten, ook als de Wederpartij zijn algemene voorwaarden (op enig moment) uitdrukkelijk van toepassing verklaart,. 
2.4       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en 
 hulpkrachten van LAAN HEILOO B.V., die bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie LAAN HEILOO B.V. de Overeenkomst geheel of ge­deeltelijk laat uitvoeren.
2.5       De Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze alge­me­ne voorwaarden ook en onvoorwaar­delijk voor alle toekomstige Overeenkomsten en aanbiedin­gen tot Overeen­komsten. Met andere woorden: de Wederpartij aan wie eenmaal deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is verstrekt, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met LAAN HEILOO B.V. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
2.6       De vernietiging of nietigverklaring van een of meerdere bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden worden vernietigd dan wel nietig worden verklaard, zal de situatie waarop onderhavige bepaling betrekking had, niet naar de letter dienen te worden uitgelegd, doch naar de strekking van de bepaling die is vernietigd dan wel nietig is verklaard. 
 

Artikel 3: offertes

3.1       Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van LAAN HEILOO B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst als in artikel 1.1 bedoeld) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk blijkt.
3.2       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, emballage, assurantie en exclusief in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden.
3.3       Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en Overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de Wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd ten hoogste 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid.
3.4       Indien en voor zover LAAN HEILOO B.V. in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een Overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de Wederpartij. In alle andere gevallen komt een Overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van LAAN HEILOO B.V. of door levering door LAAN HEILOO B.V.. In het laatste geval wordt de factuur van LAAN HEILOO B.V. als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van LAAN HEILOO B.V. bindend.
3.5       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro’s. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze tegen­waarde slechts bij benadering gelden. 
3.6       Verhoging van invoerrechten en heffingen (zoals importheffingen), wijziging van de wisselkoers van 
 buitenlandse valuta en maatregelen van Neder­landse of andere overheden kunnen aanleiding geven tot prijs­wijziging.
3.7       De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de geldende prijs van grondstoffen ten tijde van afsluiting van de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft LAAN HEILOO B.V. ingeval van wijziging van de prijs van de benodigde grondstoffen in de periode gelegen tussen het aangaan van de Overeenkomst en de levering van het Product, het recht om de wijzigingen te verrekenen in de overeengekomen contractprijs. Indien als gevolg van stijging van de grondstofprijs de contractsprijs met meer dan 10% stijgt dan heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden. 
 

Artikel 4: levering

4.1 ¬† ¬† ¬† Voor leveringen met een waarde minder dan ‚ā¨ 395,- geldt een toeslag voor de transportkosten. Bestellingen vanaf ‚ā¨ 395,- worden gratis bezorgd op het Nederlandse vaste land. Voor leveringen naar de Waddeneilanden of het buitenland geldt een toeslag voor transportkosten. Levering wordt¬†
 geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren Producten zijn aangeboden op de 
 locatie van de Wederpartij dan wel op een andere overeengekomen locatie. Indien van voorstaande wordt afgeweken heeft LAAN HEILOO B.V. het recht om de daarmee samenhangende additionele kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. 
4.2       Levering kan in gedeelten plaatsvinden.
4.3       De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbe­vestiging 
 gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop de 
 Wederpartij LAAN HEILOO B.V. voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de Wederpartij LAAN HEILOO B.V. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen zaken ter beschikking heeft gesteld en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door LAAN HEILOO B.V. is ontvangen. 
4.4       De levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn en overschrijding kan derhalve niet tot ontbinding van de Overeenkomst leiden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5       Indien LAAN HEILOO B.V. door overmacht niet in staat is binnen de lever­tijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft LAAN HEILOO B.V. het recht om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de Wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geleverd kan worden, een en ander zonder dat LAAN HEILOO B.V. gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
4.6 ¬† ¬† ¬† Van overmacht aan de zijde van LAAN HEILOO B.V. is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake, indien LAAN HEILOO B.V. na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar ver¬≠plichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oor¬≠logsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, water¬≠schade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, over¬≠stroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in‚ÄĎ en uitvoerbe¬≠lemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machine¬≠rie√ęn, niet functioneren van computerapparatuur of- programmatuur, arbeidsongeschiktheid, pandemie, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van LAAN HEILOO B.V. als bij derden, van wie LAAN HEILOO B.V. de benodigde materia¬≠len of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrek¬≠ken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van LAAN HEILOO B.V. ontstaan.
4.7       De Wederpartij is in ieder geval gehouden de door hem aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan LAAN HEILOO B.V. te betalen.
4.8       LAAN HEILOO B.V. heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te doen verrichten.
 

Artikel 5: opslag

5.1       Indien het aan de Wederpartij te wijten is dat door hem gekoch­te/bestelde Producten niet worden 
 opgehaald dan wel niet kunnen worden afgele­verd zal LAAN HEILOO B.V. deze Producten voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. Alle met het niet ophalen dan wel niet kunnen afleveren van de Producten samenhangende kosten komen voor rekening van de Wederpartij.       
5.2       Indien de Wederpartij zulks wenst kan LAAN HEILOO B.V. aan hem verkochte of door hem bestelde Producten in het magazijn van LAAN HEILOO B.V. opslaan. Wederpartij kan over deze artikelen op afroep beschikken terwijl facturering plaatsvindt aan de hand van hetgeen door de Wederpartij is afgenomen. Indien de Wederpartij van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal een afzonderlijke afroepovereenkomst met de Wederpartij gesloten worden. LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd alle eventuele kosten gemoeid met het in dit artikellid bepaalde, ook bij het ontbreken van de afroepovereenkomst, door te berekenen.      
 

Artikel 6: klachten

6.1       De Wederpartij is verplicht om de afgenomen Producten onmiddellijk na inontvangstneming door 
 hemzelf of door een in opdracht van Wederpartij handelende derde nauwkeurig te doen inspecteren. Eventuele Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend, een beschrijving van de grieven bevatten en binnen acht dagen na levering in het bezit van LAAN HEILOO B.V. zijn, waarbij de bewijslast aangaande de tijdige indiening hiervan op de Wederpartij rust, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak van de 
 Wederpartij jegens LAAN HEILOO B.V.
6.2       Betreft de Klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de Klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek door de Wederpartij is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, echter nimmer later dan twee maanden na de factuur­datum. Op deze 
 regeling kan door de Wederpartij geen beroep worden gedaan indien hij het gebrek door een 
 eenvoudige steekproef binnen acht dagen na levering had kunnen constate­ren.
6.3       Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Dit geldt met name ten aanzien van Klachten betreffende de versheid van door LAAN HEILOO B.V. geleverde Producten, die voor bederf vatbaar zijn.
6.4       Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor Klachten opleveren.
6.5       Klachten geven aan de Wederpartij niet het recht tot opschor­ting van betalingsverplichtin­gen of andere jegens LAAN HEILOO B.V. bestaande verplichtin­gen.
6.6       De Wederpartij kan op een Klacht geen beroep doen, indien hij LAAN HEILOO B.V. niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de Klacht gerechtvaardigd is. 
6.7       Indien de Klacht een deel van de geleverde Producten betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde Producten, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.
6.8       Indien een Klacht ten aanzien van een geleverd Product gerechtvaardigd is, zal LAAN HEILOO B.V. tot niet meer gehouden zijn dan het voor haar rekening vervangen van het afgekeurde Product, dan wel (naar keuze van LAAN HEILOO B.V.) het crediteren van de Wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de Wederpartij verschuldigde prijs van het afgekeurde Product. 
6.9       Na constatering van een tekortkoming aan een Product is de Wederpartij verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking of 
 verwerking daaronder uitdrukkelijk begrepen. 
6.10     Producten waaromtrent terecht is of wordt geklaagd mogen aan LAAN HEILOO B.V. slechts worden geretourneerd na schriftelijke instemming van LAAN HEILOO B.V. en slechts worden vernietigd op schriftelijk verzoek van LAAN HEILOO B.V.. 
6.11     Klachten worden, naast de hierboven genoemde gevallen, niet gehonoreerd, indien:
 • de Producten door of namens de Wederpartij ondeugdelijk of in strijd met door of namens LAAN HEILOO B.V. gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
 • de Wederpartij enige uit de Overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen jegens LAAN HEILOO B.V. niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.¬†
 

Artikel 7: garantie

7.1       LAAN HEILOO B.V. garandeert gedurende de houdbaarheidstermijn welke op een specifiek Product van toepassing is, de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten, mits in geval van een gebrek aan het Product de Klacht daaromtrent schriftelijk en gemotiveerd aan LAAN HEILOO B.V. kenbaar wordt gemaakt op de wijze als in artikel 6 is bepaald en mits alle instructies van LAAN HEILOO B.V. met betrekking tot het gebruik van die Producten juist, tijdig en volledig zijn opgevolgd.
7.2       Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig ge­bruik (bijvoorbeeld het niet op de 
 voorgeschreven wijze opslaan en bewaren van geleverde Producten), door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor het geleverde Product bedoeld is, vallen niet onder de garantie.
7.3       Indien een door LAAN HEILOO B.V. geleverd Product binnen de houdbaarheidstermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht LAAN HEILOO B.V. zich het Product gratis door een nieuw gelijksoortig Product te vervangen dan wel het ter zake van het geleverde Product aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. LAAN HEILOO B.V. zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan het geleverde Product, anders dan aan het geleverde Product zelf.
7.4       Indien LAAN HEILOO B.V. het geleverde Product niet zelf heeft vervaardigd, geeft LAAN HEILOO B.V. in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van het geleverde Product aan LAAN HEILOO B.V. heeft verstrekt.
 

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1       De aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde Producten en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 6 en artikel 7 omschreven verplichtingen.
8.2 ¬† ¬† ¬†¬†LAAN HEILOO B.V. is nimmer gehouden tot betaling van een verdergaande schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van LAAN HEILOO B.V., is toegebracht. LAAN HEILOO B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateri√ęle schade, zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill. Onder indirecte schade wordt tevens begrepen schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van claims van derden als gevolg van door hen geleden indirecte schade in verband met door LAAN HEILOO B.V. (indirect) geleverde Producten en/of diensten.¬†
8.3       De aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. voor de vergoeding van door de Wederpartij geleden schade is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of verrichte diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade is gedekt door de verzekering van LAAN HEILOO B.V., zal de aansprakelijkheid van LAAN HEILOO B.V. in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.4       LAAN HEILOO B.V. is niet gehouden schade te vergoeden:
 • die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van LAAN HEILOO B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst is betrokken en de Wederpartij aantoont dat LAAN HEILOO B.V. bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;¬†
 • die is ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens LAAN HEILOO B.V. verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van het geleverde Product.
8.5       Iedere vordering jegens LAAN HEILOO B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
8.6       De Wederpartij vrijwaart LAAN HEILOO B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen LAAN HEILOO B.V. en  Wederpartij gesloten Overeenkomst en de op grond daarvan geleverde Producten en/of diensten.
8.7       LAAN HEILOO B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van LAAN HEILOO B.V. om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 9: test productie

9.1       Indien is overeengekomen dat een door LAAN HEILOO B.V. of derden namens Laan Heiloo B.V. ontwikkeld of te ontwikkelen product eerst in een test productie zal worden geproduceerd, aanvaardt LAAN HEILOO B.V. voor de producten van deze test productie geen aansprakelijkheid en geldt geen garantie.
9.2       Indien de Wederpartij de producten van de lijnproef verwerkt in en/of tot een ander product en/of dit product op de markt brengt dan wel doorlevert geschiedt dit voor rekening en risico van die Wederpartij.
 

Artikel 10: betaling

10.1 ¬† ¬† Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen de overeengekomen termijn, of indien geen termijn is overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting ten kantore van LAAN HEILOO B.V. of door overschrij¬≠ving op de op de factuur aangegeven bank‚ÄĎ of postrekening van LAAN HEILOO B.V.. Uitsluitend door de Wederpartij aan LAAN HEILOO B.V. gedane betalingen werken bevrijdend.
10.2     LAAN HEILOO B.V. is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Wederpartij schuldig is te verrekenen met hetgeen de Wederpartij, al dan niet opeisbaar, aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigd is. 
10.3     De Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op. 
10.4     LAAN HEILOO B.V. behoudt zich de eigendom van geleverde Producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclu­sief eventuele rente, incassokosten e.d., betaald en door LAAN HEILOO B.V. geheel ontvangen zijn, ook (voor zover mogelijk) indien de geleverde Produc­ten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt zijn in andere produc­ten.
10.5     Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
10.6     Vanaf dat moment zullen een contractuele rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechte­lijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nako­ming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de 
 Wederpartij zijn, behoudens voor zover LAAN HEILOO B.V. door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.
10.7 ¬† ¬† De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog ver¬≠schuldig¬≠de bedrag belopen, met een minimum van ‚ā¨ 300,00.
10.8     Indien meerdere Wederpartijen in onderlinge samenhang een Overeenkomst met LAAN HEILOO B.V. zijn aangegaan of indien door LAAN HEILOO B.V. in onderlinge samenhang ­aan meer­dere Wederpartijen een aanbieding tot het aangaan van Overeenkomsten is uitgebracht of beves­tigd, zullen al deze Wederpartijen ten opzichte van LAAN HEILOO B.V. hoofdelijk aanspra­ke­lijk zijn voor de betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de levering, waarop de Overeenkomst of aanbieding tot het aangaan van een Overeenkomst betrekking heeft als voor wat betreft latere Overeenkomsten. Dit geldt met name ook indien meerdere Wederpartijen voor gezamenlijke rekening handelen.
10.9     Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is LAAN HEILOO B.V. steeds gerechtigd van de Wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de Overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de Wederpartij. Ingeval de Wederpartij geen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek van LAAN HEILOO B.V., verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de Wederpartij in verzuim verkeert, is LAAN HEILOO B.V. gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat LAAN HEILOO B.V. een schadevergoeding aan de Wederpartij verschuldigd is. Alle vorderingen van LAAN HEILOO B.V. worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.
 

Artikel 11: retentierecht en opschortingsrecht

11.1     Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldigde, heeft LAAN HEILOO B.V. het recht aan hem door of namens de Wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamhe­den achter te houden, totdat integrale betaling van het aan LAAN HEILOO B.V. verschuldig­de heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
11.2     In het in 11.1 bedoelde geval, zal LAAN HEILOO B.V. eveneens ge­rech­tigd zijn de uitvoering van de Overeenkomst met de Wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
 

Artikel 12: ontbinding

12.1     Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een 
 schuldsaneringsregeling of onder cura­te­le stelling van de Wederpartij of bij liquidatie van de onder­neming van de Wederpartij, zal LAAN HEILOO B.V. gerechtigd zijn om de Overeen­komst alsmede andere nog onuitgevoerde Overeen­komsten tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Door ontbinding worden alle vorderingen van LAAN HEILOO B.V. tevens ineens en ten volle opeisbaar.
12.2¬† ¬† ¬†LAAN HEILOO B.V. is eveneens gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk naar haar keuze te be√ęindigen of te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier, om welke reden dan ook, wordt be√ęindigd of ontbonden of om andere redenen niet door haar toeleverancier wordt uitgevoerd.¬†
12.3     In geval van ontbinding is LAAN HEILOO B.V. slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs, onder teruggave door de Wederpartij van het reeds geleverde.  

Artikel 13: intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten

13.1 ¬† ¬† Intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten van LAAN HEILOO B.V., zoals auteursrechten, octrooien, merkenrechten, modellenrechten, tekeningen, recepturen, recla¬≠mes, kwekersrechten, alsmede rechten op een handels¬≠naam en andere intellectuele en industri√ęle eigendomsrechten, blijven exclusief toeko¬≠men aan LAAN HEILOO B.V.
13.2     Indien LAAN HEILOO B.V. aan de Wederpartij het recht verleent van enig recht als hier bedoeld gebruik te maken, zal dit recht strikt be­perkt zijn tot de looptijd van de Overeenkomst. LAAN HEILOO B.V. zal niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding aan de Weder­partij of derden terzake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.
13.3     Tenzij de Wederpartij zelf de receptuur en/of (de wijze van) van samenstelling van het te produceren product aanlevert, kan de Wederpartij nimmer aanspraak maken op de receptuur en/of (de wijze van) samenstelling van het product dat door LAAN HEILOO B.V. is ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd.
13.4 ¬† ¬† Indien een Product op verzoek van de Wederpartij door LAAN HEILOO B.V. wordt geproduceerd onder een eigen door de Wederpartij opgegeven naam: een ‚Äúprivate label‚ÄĚ, dan zullen de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing zijn.
13.5 ¬† ¬† LAAN HEILOO B.V. is gerechtigd na afloop van de Overeenkomst met de Wederpartij tot het leveren van een Product onder een ‚Äúprivate label‚ÄĚ, het Product onder een door haar te bepalen naam te produceren en op de markt te brengen, zonder dat zij tot enige vergoeding jegens de Wederpartij gehouden zal zijn.
 

Artikel 14: adres

14.1     Facturen, correspondentie en dergelijke van LAAN HEILOO B.V. zullen geacht worden de Wederpartij te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de Wederpartij, dat door de Wederpartij laatstelijk als zodanig aan LAAN HEILOO B.V. is medegedeeld.
 

Artikel 15: geldigheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1     Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
15.2     Tenzij anders bepaald, is op alle Overeenkomsten tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij Nederlands recht van toepassing. 
15.3     Alle geschillen tussen LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter in het arrondissement waar LAAN HEILOO B.V. is gevestigd.  

Artikel 16: wijzigingen

16.1     LAAN HEILOO B.V. is steeds bevoegd deze algemene leverings- en betalingsvoor­waarden eenzijdig te wijzi­gen.
16.2     Wijzigingen zullen voor de Wederpartij slechts verbindend worden, indien LAAN HEILOO B.V. de gewijzigde algemene leverings- en betalingsvoor­waarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophan­del of bij de griffie van een arrondisse­ments­rechtbank, alsmede de Wederpartij van de wijziging van de algemene 
 leverings- en betalingsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagteke­ning van deze 
 kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Wederpartij LAAN HEILOO B.V. schrifte­lijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.
16.3     Indien een Wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijzi­ging van de algemene leverings- en betalingsvoor­waarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en LAAN HEILOO B.V. die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing waren.
 

Artikel 17: geheimhouding en privacy

17.1 ¬† ¬† LAAN HEILOO B.V. en de Wederpartij zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, ten zij ‚Äď en alsdan voor zover ‚Äď verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
17.2     LAAN HEILOO B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Wederpartij als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door personeel, hulpkrachten en/of derden, door wie LAAN HEILOO B.V. de Overeenkomst geheel of ge­deeltelijk laat uitvoeren.
17.3     LAAN HEILOO B.V. behandelt de hem in het kader van de Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.
17.4     LAAN HEILOO B.V. is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zal zij de betrokkenen informeren.